Skip links

I.R.Iran Embassy in Japan

See All Projects

سفارت ایران در ژاپن

ساختمان نمایندگی های سیاسی در کشورهای دیگر باید بتواند با درخشانی و شفافیت میزبانان را پذیرا باشد تا بتواند جلوه های فرهنگی و حسن نیت کشور در ایجاد روابط را به بهترین وجه به معرض نمایش بگذارد و از طرفی با دقت از تصمیمات و منافع سیاسی و تجاری پاسداری کنند. ترکیب بین دعوت کنندگی و شفافیت و مراقبت و نگهداری در این ساختمان با طرح پوسته های شفاف و فضاهای در معرض دید برای فعالیت های فرهنگی و مردمی و فضاهای جداگانه و اختصاصی با دسترسی های قابل کنترل برای فعالیت های سیاسی به انجام رسیده و مزایای دو عملکرد را در کنار هم گرد آورده است. معماری ساختمان در هماهنگی با زمینه (شهر توکیو) است و نمایش عناصر فرهنگی خاص ایران بصورت نمادین لحاظ شده است.

Type

Embassy

Location

Japan - Tokyo

Date

2000-2004

Status

Completed

Area

Client

Ministry of foreign Affairs (Iran)

Explore
Drag